Monitoring vozidel


Systémy dálkového sledování pohybu vozidel nebo stavebních strojů a jejich provozních parametrů dávají k dispozici informace v reálném Äase. Pomocí přísluÅ¡ného softwarového vybavení pak umožňují vyhodnocovat ekonomiku provozu prostÅ™ednictvím sledování pohybu pohonných hmot a pÅ™ispívají výraznou mÄ›rou k efektivnímu nakládání s pohonnými hmotami. Zabrání krádežím, které v nÄ›kterých případech jsou u firem velkým a téměř neÅ™eÅ¡itelným problémem, zvláštÄ› u velkých stavebních strojů.

kamion grafika

Satelitní sledování vozidel umožňuje mít pÅ™ehled nejen o aktuální poloze vozidla nebo stavebního stroje, ale prostÅ™ednictvím dalších funkcí bdí i nad dodržováním bezpeÄnostních pÅ™estávek. ZamÄ›stnavatel tak má kontrolu nejen nad vozy a stavebními stroji, ale i nad Å™idiÄi a obsluhou stavebních mechanizace. Další softwarové funkce dávají pÅ™ehled o spotÅ™ebÄ› paliva, vyhodnocují styl jízdy Å™idiÄů a mohou vytvářet i výkazy produktivity práce. SamozÅ™ejmostí je vytváření Knihy jízd, kdy firmy, působící na trhu, mohou data konfigurovat do požadovaných výstupních formátů a v pravidelných intervalech mohou být systémem odesílány na pÅ™edem nastavené emailové adresy konkrétních pracovníků firmy, kteří s nimi dále mohou pracovat.

bagr nakladaÄ

Velký ekonomický význam má využití tÄ›chto systémů i ve flotilách osobních vozů. Dlouhodobé zkuÅ¡enosti ukazují, že tam, kde byl systém implementován, doÅ¡lo ke snížení nákladů až o 20 procent. KromÄ› monitorovacích funkcí, jako jsou rychlost jízdy, otáÄky, teplota a zatížení motoru nebo obsah nádrže, lze nÄ›které systémy doplnit i o prvky zabezpeÄení vozidla. Sledované vozidlo může být vybaveno imobilizérem a dalšími prvky, které brání neoprávnÄ›nému použití vozidla, jeho krádeži, dokáže upozornit majitele v případÄ› odtahu. Není-li vozidlo delší dobu používáno, systém upozorní na pokles napÄ›tí akumulátoru a zajistí tak, že vozidlo zůstane provozuschopné.